Postup pro vykazování očkování (platné od 1.9.2017)

Kompletní dokument Metodika provádění pravidelného očkování (aktualizace 24.1.2017) je k nahlédnutí zde (pdf).
Kompletní dokument Metodika k vykazování očkování  (aktualizace 1.9.2017) je k nahlédnutí zde (pdf).

Shrnutí informací k vykazování očkování z metodiky s platností od 1.9.2017:

1) Vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

Do této skupiny jsou zařazeny následující očkovací látky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci uzavřené smlouvy pojišťovnami distributorovi: 

 • kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV), 
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP),  očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae b (DTaPHib), 
 • očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b, 
 • očkovací látka proti tetanu, 
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku, 
 • čkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, 
 • očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě, 
 • očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma),   tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma).

Definice rizikových skupin:

 • očkovací látka proti pneumokokové infekci - konjugovaná
 • očkovací látka proti pneumokokové infekci - konjugovaná
 • očkovací látka proti TBC - Výjimkou je selektivní BCG vakcinace, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je umožněno v tomto případě vykazovat kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B v dospělé formuli
 • očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu

a) Pokud se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena v rámci smlouvy uzavřené pojišťovnami s distributorem, budou pojišťovny hradit plně celé očkování = výkon pro aplikaci i očkovací látku.

 • zdravotní výkon se vykazuje kódem 02105
 • očkovací látka se vykazuje jako ZULP s nulovou hodnotou; zdravotní pojišťovna ji hradí distributorovi
 • tzn.: 1 kód pro výkon (očkování) + 1 kód pro ZULP + příslušná diagnóza

U očkovací látky 0056049 INFANRIX HiB dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX. Aplikace nedostupné OL INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX dvěma vpichy. Lékař v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných OL samostatně. 
Příklad vykázání Infanrix + Hiberix: 
Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0032865 
02105 + dg Z278 + ZULP 0054227

 

​Z důvodu ukončení výroby očkovací látky 0085172 PNEUMO 23 INJ SOL 1X0,5ML budou PZS nadále aplikovat očkovací látku 0149868 PREVENAR 13. V rámci pravidelného očkování je očkovací látka plně hrazena všem skupinám pojištěnců v souladu s § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. 
V případě pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím, PZS vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 IMS 3 INJ SUS 1X0,5ML+J a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“. V zařízeních lůžkové péče PZS vykáže k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi.

V případě nižší kombinace hrazených vakcín: 
Z důvodu zdravotní indikace pojišťovna uhradí všechny vykázané výkony aplikace + očkovací látky bez ohledu na počty dávek (např. Infanrix + Hiberix + IPV + HB). Podmínkou úhrady je lékařská indikace, což musí být zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci. Očkování se vykazuje kódem 02105. 
Příklad vykázání Infanrix Hexa: 
Výkon: 02105 + dg. Z278 + ZULP 0025646 

Příklad vykázání kombinace Infanrix + Hiberix + IPV + HB 
Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0032865 
02105 + dg Z278 + ZULP 0054227 
02105 + dg Z240 + ZULP 0100224 
02105 + dg Z246 + ZULP 0057570

b) Pokud se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikace jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci smlouvy zdravotních pojišťoven a distributora, ze zdravotního pojištění se hradí pouze aplikace (výkon), ne očkovací látka. Očkovací látku si plně hradí pojištěnec.

 • zdravotní výkon se vykazuje kódem 02100
 • očkovací látka je hrazena pacientem na základě volby vakcíny, lékař nevykazuje očkovací látku jako ZULP 

Příklad vykázání kombinace Infanrix + Hiberix + IPV + HB 
Výkony: 02100 + dg Z278 
02100 + dg Z278 
02100 + dg Z240 
02100 + dg Z246

2) Vykazování očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony 

 • zdravotní výkon hradí pojišťovna
 • očkovací látka – pojišťovna hradí do výše ekonomicky nejméně náročné varianty stanovené číselníkem
 • kód pro vykazování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění: 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Vykazování očkování proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. 

Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tedy bude vykázán kód 02105 + ZULP Tetavax – kód SÚKL 0083443 (s hodnotou 0, úhrada distributorovi) + Dg. Z23.5, a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10 – 15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu. 
V případě ostatních PZS bude očkování proti tetanu v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách vykázáno kódem 02125 + ZULP (např. TETANOL PUR INJ SUS 1X0,5ML 0154815), nelze v tomto případě vykazovat Tetavax 0083443 s hodnotou 0.

Po dobu výpadku očkovací látky 0154815 TETANOL PUR mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX. V tomto případě PZS vykáže kód 02125 + ZULP 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP.

3) Postup pro vykazování nepovinného očkování (očkovací látky hrazené z veřejného zdravotního pojištění)

 • zdravotní výkon hradí pojišťovna
 • očkovací látka je hrazena pojišťovnou do výše ekonomicky nejlevnější varianty stanovené číselníkem
 • kódy pro vykazování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění:

Očkování proti chřipce – výkon očkování (02125) + diagnóza (Dg Z25.1) + ZULP
Očkování proti pneumokokové infekci – výkon očkování (02125) + diagnóza (Dg Z23.8 ) + ZULP, úhradová cena 
PLDD - V případě OL PPREVENAR 13 IMS vykáže PZS kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 IMS INJ SUS 1X0,5ML+J a označí, že se jedná o úhradu UHR 1. Ostatní PSZ -  U OL PREVENAR 13 poskytovatel označí, že se jedná o UHR3. Na dokladu 03 musí být u příslušného řádku vyplněn příznak úhrady LZVL= „T“.
Očkování proti lidskému papilomaviru – výkon očkování (02125) + diagnóza (Dg Z25.8 ) + ZULP
ZULP se vykazuje nejvýše do úhrady stanovené číselníkem.

Pokud se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nejlevnější ekonomické variantě, je aplikace i očkovací látka plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
Pokud se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejméně náročná varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejméně náročnou variantou a zvolenou dražší variantou přímo v ordinaci u lékaře.

4) Očkování hrazené v režimu indikačního omezení

Očkování na základě indikačního omezení u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.
 • zdravotní výkon hradí pojišťovna
 • očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu (Hiberix)
 • vykazuje se jedním společným kódem 02125 

5) Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu

 • zdravotní výkon hradí pojišťovna
 • očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu
 • vykazuje se jedním kódem: 02130 - Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví

není ZULP, 1 kód pro očkování + příslušná diagnóza
Pojišťovna hradí pouze aplikaci očkovací látky, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.

Zdroje: 
webové stránky VZP (metodika platná k 1.9.2017) https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodicky-postup-k-vykazovani-pravidelneho-nepovinneho-zvlastniho-a-mimoradneho-ockovani